سخن روز

  • اول تحویلت نمی گیرند، بعد به تو می خندند، با تو مبارزه می کنند، آن وقت است که تو برنده ای. "مهاتما گاندی"

  • برای یک سرمایه گذاری موفقیت آمیز وجود 3 مرد الزامی است: یک خیال پرداز، یک تاجر، و یک آدم عوضی - پیتر مک آرتور

  • لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود?می‌توان?لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود?شکست دهد. نارسیس

  • شنیدن یک توهین و پاسخ ندادن به آن ، آسانتر از درگیر نبرد شدن با شخصی نیرومند تر از خود است - پائولو کوئیلو

مقالات محمد سهرابی