بروزرسانی : جمعه 14 تير 1387   

برخی اصطلاحات کارآمد در مهندسی صنایع و مدیریت

چشم اندازسازمان= vision

طرح تجاری= Business Plan

ماموریت سازمان = mission

قدرت،ضعف،فرصت،تهدید = SWOT,Strength,Weakness,Opportunity,Threat

 

=